Stichting Activiteitenfonds Lionsclub Amsterdam Zuidas Jaarverslag boekjaar 2020/2021

Algemeen

De Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas heeft alle activiteiten die te maken hebben met het inzamelen van gelden of andere zaken om goede doelen te steunen, ondergebracht in de Stichting Activiteitenfonds Lionsclub Amsterdam Zuidas. Deze stichting heeft de ANBI status. Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting is 804377212.

Doelstelling

De Stichting Activiteitenfonds Lionsclub Amsterdam Zuidas stelt zich ten doel mede te werken aan de verwezenlijking van de idealen van Lions International in het algemeen en die van de Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas in het bijzonder. Dit gebeurt door het geven van hulp en steun in die gevallen en aan die personen en instellingen, die daarvoor naar het oordeel van het bestuur van de stichting in aanmerking komen. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

Bestuur

Bestuursleden dienen lid te zijn van Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas. De leden van het bestuur van de stichting worden door het bestuur van deze stichting benoemd op voordracht van het dan zittende bestuur van de Lions club. De benoeming is voor onbepaalde tijd of voor de bij hun benoeming aangegeven termijn. In het boekjaar 2020/2021 waren de volgende bestuursleden in functie:

-Voorzitter: R.H. Hoogland (tot 16-06-21) H.F. Hegeman (vanaf 16-06-21) -Penningmeester: D.P. Lorist (tot 22-05-21) J. Daniëls (vanaf 16-06-21) -Secretaris: F.Straesser

Het bestuur heeft het rooster van aftreden vastgesteld als volgt: per 31 januari 2022 F.Straesser, per 30 juni 2023 H.F. Hegeman en per 30 juni 1924 J.Daniels.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Aan de bestuursleden worden geen beloningen noch vergoedingen verstrekt.

Activiteiten boekjaar 2020/2021

De activiteiten van de stichting over de twee afgelopen boekjaren staan omschreven in het financieel verslag over 2020/21. Uit de staat van baten en lasten blijkt gespecificeerd welke middelen zijn gegenereerd en aan welke goede doelen de middelen zijn besteed. Uit dit overzicht blijkt dat de

kosten van de organisatie nihil zijn en dat nagenoeg 100% van de totale uitgaven wordt besteed aan goede doelen conform de doelstelling van de stichting.

Contact

De stichting is bereikbaar op het adres Jaap ter Haarstraat 12, 1321 LE Almere, via de email van de stichting: fred@bohegeman.nl en via de email van Lions Club: Amsterdam.1.host@lions.nl