Jaarplan 2023 - 2024
Lions Club Amsterdam 1 Host Zuidas

 

Thema: Samen aan de slag

Inhoudsopgave

1. Algemene gegevens:

 1. 1.1.  Clubgegevens

 2. 1.2.  Bestuur 2023-2024

2. Afmeldingsprocedure

 1. Voorwoord van de inkomende president

 2. Bijeenkomsten 2023 – 2024

 3. Procedures

 4. Commissies en functies

 5. Ledenlijst

1. Algemene gegevens

1. Clubgegevens:

Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas NL 1 AN / USA 021350
District 110AN
Zone 2C

Opgericht:
29 september 1951 (Amsterdam 1 Host)
24 juli 1963 (Overamstel)
30 maart 1977 (Buitenveldert)
4 mei 2006 Charter fusie van Overamstel met Buitenveldert tot LC Amsterdam Zuidas
1 juli 2015 Samengaan Amsterdam 1 Host met Amsterdam Zuidas tot Lions Club (LC) Amsterdam 1 Host Zuidas

Sponsorclub van: LC Dortmund, LC Den Haag 1, LC Utrecht, LC Groningen, LC Landsmeer, LC Hoorn, LC Amsterdam-Centrum, LC Amsterdam-Overamstel, LC Amstelveen, Leo Club Amsterdam, LC Amsterdam ‘t IJ

Bijeenkomsten:
1e maandag in Restaurant de Veranda.
Vanaf 18:00 uur inloop voor de bijeenkomst, borrel.
Aanvang van de bijeenkomst om 19.00 uur.
Adres: Restaurant De Veranda: Amstelveenseweg 764, 1081 JK Amsterdam, 020-6445814.

Bankrekening: NL21ABNA043.60.70.472 ten name van Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas.
Website club: https://amsterdam1host.lions.nl
Club-informatie: via Lions International: www.lions.nl/club=amsterdam.1.host en natuurlijk de Lions-app

Email: Amsterdam.1.host@lions.nl

1.2 Bestuur 2019 - 2020

President Past president Secretaris Penningmeester

Jonel Penders Margriet van den Bosch Ton Brummelkamp Albert de Bruijn

3. Afmeldingsprocedure

Voor alle bijeenkomsten geldt uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst bij de secretaris Albert de Bruijn (halweg@kpnmail.nl, 0628532219). Zonder afmelding worden de kosten voor de maaltijd in rekening gebracht.

2. Voorwoord

Beste leden,

Een nieuw clubjaar ligt voor ons ! Een jaar van samen aan de slag gaan, waarin we zowel nieuwe als bestaande activiteiten verder gaan vormgeven.

Het afgelopen jaar hebben wij onder leiding van het deskundig en prettige voorzitterschap van Jonel onze club naar een hoger plan gebracht. Goed voorbereide bijeenkomsten door onze secretaris Albert leidde tot gezellige en productieve bijeenkomsten in restaurant De Veranda. Hierbij is het motto we servealtijd leidend geweest. De teamgeest binnen onze club groeide de laatste jaren en activiteiten werden vol enthousiasme uitgevoerd. Hiervoor heeft iedereen, ieder naar eigen kunnen en mogelijkheden, zijn of haar steentje bijgedragen.

Wij gaan onze Lionsactiviteiten het komend clubjaar vooral weer samen realiseren. Dit kan doordat iedereen een bijdrage levert door deelname aan een van de commissies. Deze zijn het afgelopen voorjaar ingevuld, na onderling overleg en goedkeuring. Deelname is absoluut gewenst: iedereen in de commissies is nu aan zet verdere invulling te gaan geven aan het nieuwe clubjaar. In onderling overleg per commissie dient eerst de voorzitter vastgesteld te worden. Deze zal vervolgens op regelmatige basis gaan rapporteren over de voortgang tijdens onze clubavonden. Deze hulpverleningsactiviteiten dienen – breed geformuleerd - georganiseerd te worden ten bate van de zwakkeren in onze samenleving, indien mogelijk binnen ons postcodegebied ! Dit ofwel door ‘’handjes’’ te bieden, ofwel financieel het vastgestelde doel te ondersteunen. Voor dit laatste dienen natuurlijk wel initiatieven ontplooid te worden om zelf de benodigde financiën te werven! Het spreekt voor zich dat het bestuur daar waar mogelijk ondersteuning biedt bij het functioneren van onze commissies!

Verder streven wij er naar om tot grotere samenwerking binnen Lions-land te komen. Zowel met omliggende clubs als met de Leo’s. Onze laatste bijeenkomst met de Leo’s voor de zomer was wat dat betreft een veelbelovend teken! 

Namens het bestuur wens ik jullie een gezellig, gezond en inspirerend clubjaar ! Jonel Penders

3. Data bijeenkomsten 2023/2024
Lions Club Amsterdam 1 Host Zuidas

Datum

Bijeenkomst

Diversen

Maandag 4 september

Opening clubjaar

Restaurant de Veranda

Maandag 2 oktober

Reguliere vergadering

 

Maandag 6 november

Reguliere vergadering

 

Maandag 4 december

Sinterklaas

 

Zondag 7 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

bij Jonel

Maandag 5 februari

Reguliere vergadering met lezing

 

Maandag 4 maart

Reguliere vergadering met lezing

 

Maandag 8 april

Reguliere vergadering met lezing

 

Maandag 6 mei

Reguliere vergadering

 

Maandag 3 juni

Laatste reguliere vergadering

 

Zondag 30 juni

Afsluitingsprogramma

bestuursoverdracht

 • -  De data gelden als leidend voor het komend seizoen;

 • -  Er kan nog geschoven worden met de data die gereserveerd zijn voor lezingen; indien gewenst kunnen er lezingen worden toegevoegd in plaats van een reguliere vergaderingen;

 • -  Zoals gebruikelijk zijn deze lezingen-bijeenkomsten ook toegankelijk voor partners of introducés.

4. Procedures

1.Het Lionsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
2.De club komt eenmaal per maand bijeen in restaurant De Veranda: op de 1e maandag om 19.00 uur, inloop voor borrel vooraf vanaf 18.00 uur.
3.Tijdens deze avond informeren de commissies de leden over hun activiteiten, hun plannen en de voortgang. Zijn er voorstellen dan wordt er gestemd. Zaken die door commissies behandeld moeten worden zullen niet plenair behandeld worden voordat deze onderwerpen intern in de commissies zijn behandeld en beoordeeld. Commissies vergaderen bij voorkeur bij een van de leden thuis.
4.Meerdere keren per jaar is er ook een lezing tijdens de vergadering.
5.Alle clubavonden is er een diner. Om de vergaderingen wat zakelijker te laten verlopen wordt er eerst gegeten, een voor- en hoofdgerecht. Na het hoofdgerecht opent de President de vergadering. In principe begint de vergadering om 19.40 uur. Indien er voor de programma-avond een spreker uitgenodigd wordt dan wordt deze voor de maaltijd uitgenodigd. Leden die niet in staat zijn om 19.00 uur aanwezig te zijn, kunnen alsnog om 19.40 uur de vergadering bijwonen.
6.Benoeming bestuur: in de maanden maart en april van elk Lionsjaar zoekt de zittende vicepresident naar zijn/haar opvolger in overleg met de overige leden van het bestuur. De secretaris en penningmeester hebben bij voorkeur gedurende drie jaar zitting in het bestuur, e.e.a. afhankelijk van het beschikbaar zijn en geschiktheid van hun beoogde opvolgers.
7.Aan het eind van een Lionsjaar stelt de aankomende president het thema voor het volgende Lionsjaar voor en dit wordt vervolgens gezamenlijk door de vergadering vastgesteld. Dit thema wordt gekaderd en vastgelegd in een aantal steekwoorden.
8.Op de 1e maandag van juni van elk Lionsjaar presenteert de inkomende President het jaarplan met als doel de commissies voldoende tijd te geven om plannen te maken. Tevens maakt de inkomende President de samenstelling van de commissies bekend. In principe wordt niet meer dan 50% van de leden van een commissie gewijzigd. Het is aan de inkomende President ervoor te zorgen, de commissiesamenstelling zodanig in te vullen, dat in iedere commissie voldoende kennis en ervaring aanwezig is. Bij het samenstellen van de commissies zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met specifieke wensen van leden. Leden kunnen hun voorkeur uitspreken aan het bestuur voor een of meer van onderstaande commissies. Het bestuur houdt toezicht dat de commissies voldoende bemand worden.
9.De commissies leggen hun jaarplan uiterlijk vóór 1 september voor aan het bestuur. Bij het vaststellen van het jaarplan zullen de commissies rekening houden met het door de club goedgekeurde jaarplan.
10.Indien de Openingsavond van een nieuw Lionsjaar met de partners wordt gehouden, zullen de jaarplannen op de eerstvolgende vergadering worden besproken.
11.Het bestuur heeft zijn eigen specifieke taken en neemt geen zitting in een commissie. Het is de president vrij om commissievergaderingen te bezoeken.

12.Naast het jaarplan schrijven, heeft het bestuur de financiële verantwoordelijkheid en vertegenwoordigt de club naar buiten.

 

5. Er zijn de volgende commissies/clubfuncties

Leden commissie

 • -  stelt in overleg met de club het profiel vast voor potentiële leden

 • -  geeft uitvoering aan vastgesteld ledenbeleid

 • -  pleegt (na)zorg voor (nieuwe) leden

 • -  organiseert een “wervingsavond”

 • -  coördineert het voorstellen van nieuwe leden

  Programmacommissie

         - draagt zorg voor de jaarplanning van de lezingen/activiteiten i.o.m. het bestuur

 • -  zorgt voor audiovisueel materiaal

 • -  zorgt voor wijn, bloemetje en/of schriftelijk bedankje voor gastsprekers

 • -  zorgt voor invulling van de programmabijeenkomsten i.o.m. het bestuur

  Activiteiten- en Goede Doelencommissie

 • -  ontwikkelt ideeën c.q. organiseert hulpverleningsactiviteiten: zowel (sponsor) ideeën, hands-on en fundraising activiteiten,

 • -  selecteert en checkt integriteit van het goede doel aan de hand van het gekozen thema, keurmerk(en) en financiële verantwoordingen,

  Kascommissie

 • -  controleert de clubkas en de rekening van de Stichting Activiteitenfonds 1 Host Zuidas. Voor aanvang van het nieuwe Lionsjaar, en uiterlijk vóór 1 november,

 • -  wordt verslag uitgebracht aan ledenvergadering

 • -  stelt aan de vergadering voor decharge te verlenen aan het Bestuur inzake gevoerd beleid

         PR commissie/ICT/webmaster
 • - onderhoudt contacten met lokale pers
 • - maakt persberichten, voor de homepage en ook voor The Lion zorgt voor naamsbekendheid van de club
 • - bewaakt inhoud en beheer van de site
Tailtwister
 • -  de primaire taken van een tailtwister zijn꞉ “to promote harmony, good fellowship and enthousiasm at club meetings”.
 • -  de functie wordt op ad-hoc basis ingevuld 

Voorzitter van de clubvergaderingen

 • stelt tijdig het beleid vast voor het komende Lions jaar en presenteert dat aan de club op de eerste vergaderavond in het nieuwe clubjaar coördineert de jaarplannen van de commissies.
 • installeert nieuwe leden

President/Oud-voorzitter

 • vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid vervult de functie van LCIF Club coördinator

President/vicevoorzitter

 • onderhoudt de contacten met de commissies over de voortgang

Secretaris

 • -  stelt de agenda van de clubbijeenkomsten samen, notuleert deze,
 • -  behandelt de in- en uitgaande post/mail
 • -  doet de roll call en houdt de attendance bij

Penningmeester

 • -stelt de begroting op van het Lions jaar
 • - int de contributie en doet uitgaven binnen de begroting stelt de jaarrekening op en rapporteert hierover tussentijds.
Archivaris
 • - beheert het (foto) archief

Contactpersoon Leo’s

 •  -onderhoudt de contacten met de Leo Club Amsterdam, met als doel te komen tot intensievere samenwerking

Stichting activiteitenfonds Amsterdam 1 Host Zuidas

 • - De Stichting Activiteitenfonds Amsterdam 1 Host Zuidas beheert de gelden, verkregen uit activiteiten en legaten en administreert deze. Het betreft dus geen commissie, maar een Stichting die an sich los staat van de club. Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden.

Reservepool leden

 • - leden welke ‘hands-on’ hulp kunnen bieden op velerlei vlak