Richtlijn Stichting Activiteitenfonds Amsterdam Zuidas voor Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas.

De Lionsclub Amsterdam 1 Host Zuidas (=LCA1HZ) heeft haar vermogen ondergebracht in de Stichting Activiteitenfonds Lionsclub Amsterdam Zuidas (=SALZA).

De Stichting is in haar huidige vorm ontstaan door het samenvoegen van de vermogens van Lionsclub Amsterdam 1 Host en Lionsclub Amsterdam Zuidas, terwijl het vermogen van Lionsclub Amsterdam Zuidas in het verleden is ontstaan door de fusie van de Lionsclubs Amsterdam Overamstel met Amsterdam Buitenveldert. De thans aanwezige gelden zijn deels ingebracht door fundraising activiteiten, deels uit ontvangen giften, deels uit opbrengsten van de vroegere beleggingsclub van Lionsclub Amsterdam Overamstel en deels uit een legaat aan Lionsclub Amsterdam 1 Host. De Stichting heeft een ANBI status (Algemeen nut beogende instellingen).

De richtlijnen voor een donatie ten behoeve van een door LCA1HZ aangewezen bestemming zijn als volgt geformuleerd:

1.  Als mogelijke officiële geldbronnen in Nederland voor hulp en steun maximaal zijn uitgeput, kan men zich wenden tot  de SALZA.

2. Projecten of onderdelen hiervan uit Amsterdam en de regio Amsterdam, hebben in principe voorrang voor hulp en steun, ten opzichte van projecten buiten de regio en projecten buiten Nederland.

3. In beginsel komen alleen afgeronde kortlopende projecten in aanmerking.

4. Exploitatietekorten komen in principe niet voor subsidie in aanmerking.

5. Alleen concrete (noodzakelijke) aanschaffingen worden gesubsidieerd.

6. SALZA voldoet voor, zo mogelijk rechtstreeks aan de leverancier de rekening van het onder pt. 2 genoemde project. Dit gebeurt pas op het moment dat de subsidieontvanger heeft bevestigd dat de concrete aanschaffing moet worden betaald.

7. In bijzondere gevallen kan bij uitzondering –op een daartoe strekkend verzoek van de ontvangende instantie- een andere bestemming aan de toegezegde subsidie worden gegeven.

8. De subsidie van projecten mag nimmer een “luxe”-doch wel een “extra”-aanvulling zijn op een reeds lopende invulling van een sociale of sociaaleconomische doelstelling van de subsidieontvanger. 

9. De ledenvergadering van LCA1HZ beslist als hoogste orgaan van de Lionsclub over het aangaan van financiële verplichtingen. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met minimaal een meerderheid van alleleden van de club. Indien het gewenste quorum niet in de vergadering aanwezig is, wordt de beslissing uitgesteld tot de volgende ledenvergadering. Een besluit kan dan worden genomen met een meerderheid van deaanwezige leden.

10. In spoedgevallen kan het bestuur van de SALZA gelden besteden zonder voorafgaande toestemming van de ledenvergadering van LCA1HZ tot een maximum van €1.000. Over de besteding van deze gelden is het stichtingsbestuur achteraf verantwoording schuldig aan de ledenvergadering van LCA1HZ.

11. Het bestuur van de SALZA heeft als taak ervoor te waken dat het totaal van de financiële verplichtingen de draagkracht van de Stichting niet te boven gaat.

12. Het bestuur van de SALZA heeft geen bemoeienis met de uitvoering van activiteiten betreffende fondswerving, behalve wanneer deze activiteiten consequenties hebben voor de vermogenspositie van de SALZA. 

13. Jaarlijks terugkerende fundraising door de leden van LCA1HZ is noodzakelijk voor het in stand houden van de vermogenspositie van de SALZA. Daarom is het verstandig dat in het geval van fundraising voor een aangewezen bestemming, een percentage van 25% van de opbrengst te reserveren ten bate van het vermogen van de SALZA. Bij het uitblijven van fundraising door de leden van LCA1HZ kan toewijzing aan geselecteerde goede doelen ten laste van de SALZA maar in bescheiden mate plaats vinden. 

 

3 april 2018

Namens het bestuur van de Stichting Activiteitenfonds Amsterdam Zuidas: F.Straesser